60 ثانیه با شهرداری / شناسه خبر: 679 / تاریخ انتشار : 1398/07/23

آسفالت کندروی مجاور فنی و حرفه ای توسط حوزه عمرانی شهرداری

کار آسفالت کندروی مجاور اداره فنی و حرفه ای توسط حوزه عمرانی شهرداری به انجام رسید.
اخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه