جمعه 28 تیر 1398          وب سایت رسمی شهرداری اندیمشک  
 
    شهرداری اندیمشک
Andimeshk Municipality
     
   
شنبه 25 آذر 1396
تعداد بازدید: 1411

آگهی مزایده یک مرحله ای عمومی

واگذاری تفکیک و جمع آوری پسماندهای خشک محدوده شهر اندیمشک

موضوع : تفکیک، جمع آوری و انتقال پسماندهای خشک از مبدا به خارج از محدوده شهر قیمت پیشنهادی از قرار هر ماه به ریال: 000/000/250
* محل و مهلت دریافت اسناد مزایده و قبول پیشنهادات متقاضیان از روز یکشنبه 26 آذرماه 96 لغایت روز 24 دی ماه 96 با مراجعه به واحد امور
قراردادهای شهرداری می باشد.
* بازگشایی و خواندن پاکتهای پیشنهادی روز دوشنبه مورخ 25 دی ماه راس ساعت 13 ظهر در شهرداری مرکزی می باشد.
                                                                                                                                                                  واحد امور قراردادهاطراحی و پیاده سازی: راد رایانه