سه شنبه 02 تیر 1394
کد خبر: 430
تعداد بازدید: 13848

آگهی مناقصه عمومی پل زیر گذر

مناقصه عمومی پل زیر گذر با اعتبار 5،000،000،000 ریال

آگهي مناقصه عمومي 
شهرداري انديمشك در نظر دارد نسبت به بهسازی پل زیرگذر با اعتبار5،000،000،000 ریال از طريق مناقصه عمومی اقدام نماید.
الف ) ميزان سپرده نقدي: متقاضيان مي بايست جهت شركت در مناقصه نسبت به واریز 5% کل مبلغ پایه به حساب شماره  3/8703197/43/2113  شهرداری نزد بانک انصار  اقدام نمايند.
ب ) محل و مهلت دریافت  اسناد مناقصه و قبول پیشنهادات : متقاضيان مي توانند از روز سه¬شنبه مورخ 26/3/94 لغایت روز ¬¬شنبه مورخ 6/4/94 به امور قراردادها شهرداري انديمشك جهت دريافت اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات خود مراجعه نمايند.
پ) گشایش و خواندن پاكتهای پیشنهادی :  روز یک¬شنبه مورخ 7/4/94 رأس ساعت 12 ظهر مي باشد.
ج ) برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
د) برنده مناقصه مکلف است پیش از انعقاد قرارداد برابر قیمت پیشنهادی ضمانت¬نامه¬ بانکی به شهرداری تسلیم نماید.
ذ) بديهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است . به پيشنهادات مخدوش، فاقد مدارك لازم و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد. سایر شرائط، اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج مي باشد و  شركت كنندگان بايد مدارك را پس ازخريد و اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهر شده تحويل نمايند. هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. متن آگهي از طريق پرتال شهرداري انديمشك به آدرس WWW.ANDIMESHK.IR  قابل ملاحظه مي باشد.
شماره تماس : 42640521
امور قراردادها – شهرداري انديمشك

 

 


اخرین اخبار
اخبار کشوری
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه