شنبه 13 دی 1393
کد خبر: 397
تعداد بازدید: 6976

آگهي مزايده عمومي مرحله اول به اجاره ماهیانه مغازه¬های پایانه مسافربری

شهرداري انديمشك در نظر دارد به استناد مجوز شماره 931/ش/ش مورخ 8/10/1392 شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به اجاره ماهیانه مغازه­های پایانه مسافربری با مشخصات و قیمت پایه کارشناسی به پیوست اسناد در قالب عقد اجاره از طريق مزايده عمومی اقدام نماید.

 

 

نوبت :اول

   شماره :19033/2/18

آگهي مزايده عمومي مرحله اول

شهرداري انديمشك در نظر دارد به استناد مجوز شماره 931/ش/ش مورخ 8/10/1392 شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به اجاره ماهیانه مغازه­های پایانه مسافربری با مشخصات و قیمت پایه کارشناسی به پیوست اسناد در قالب عقد اجاره از طريق مزايده عمومی اقدام نماید.

                                                                                                                                                                                

الف ) ميزان سپرده نقدي: متقاضيان مي بايست جهت شركت در مزايده نسبت به واريز 5% درصد قيمت کل پايه به حساب شماره  3/8703197/43/2113  شهرداری نزد بانک انصار  اقدام نمايند. ضمناً پرداخت هزینه چاپ آگهی و ارائه رسید آن در یک پاکت جداگانه الزامی است.

ب ) متقاضیان می­بایست نسبت به تحویل فیش 5% سپرده واریزی در یک پاکت جداگانه به امور قراردادها شهرداری اقدام نمایند.

پ) محل و مهلت دریافت  اسناد مزايده و قبول پیشنهادات : متقاضيان مي توانند از روز ­شنبه مورخ 20/10/93لغایت روز دوشنبه
مورخ 29/10/93به امور قراردادها شهرداري انديمشك جهت دريافت اسناد مزايده و تسلیم پیشنهادات خود مراجعه نمايند.

ج ) بازگشايي و قرائت پاكتهای پیشنهادی :  روز سه­شنبه مورخ 30/10/93 رأس ساعت 12 ظهر مي باشد.

د) برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

ز) بديهي است شركت درمزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است . به پيشنهادات مخدوش، فاقد مدارك لازم و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزايده در اسناد مزايده درج مي باشد و  شركت كنندگان بايد مدارك را پس ازخريد و اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهر شده تحويل نمايند. هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد . متن آگهي از طريق پرتال شهرداري انديمشك به آدرس WWW.ANDIMESHK.IR  قابل ملاحظه مي باشد.

 

امور قراردادها –شهرداري انديمشك

 

 اخرین اخبار
اخبار کشوری
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه