چهار شنبه 12 آذر 1393
کد خبر: 385
تعداد بازدید: 6602

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای

شهرداري انديمشك در نظر دارد از محل اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه استانی شماره طرح 603ض40903 بهسازی معابر شهری نسبت به اجرای پروژه جدولبندی خیابانهای منتهی به کانال علی کمال شهر اندیمشک  طبق اسناد و مدارک موجود در شهرداری ، از طريق مناقصه عمومی اقدام نماید.

 

 

 

 

نوبت :اول

   شماره :16797/2/18

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای

شهرداري انديمشك در نظر دارد از محل اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه استانی شماره طرح 603ض40903 بهسازی معابر شهری نسبت به اجرای پروژه جدولبندی خیابانهای منتهی به کانال علی کمال شهر اندیمشک  طبق اسناد و مدارک موجود در شهرداری ، از طريق مناقصه عمومی اقدام نماید.

شرایط :

ارائه رتبه 5 و ابنیه و راه که به تایید معاونت برنامه ریزی استانداری رسیده باشد.

الف ) محل و مهلت دریافت  اسناد مناقصه و قبول پیشنهادات : متقاضيان مي توانند از روز یکشنبهمورخ 16/9/93لغایت روز سه­شنبه مورخ 25/9/93به امور قراردادها شهرداري انديمشك جهت دريافت اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات خود مراجعه نمايند.

ب) گشایش و خواندن پاكتهای پیشنهادی :  روز چهار­­شنبه مورخ 26/9/93 رأس ساعت 12 ظهر مي باشد.

پ ) برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

ج) بديهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است . به پيشنهادات مخدوش، فاقد مدارك لازم و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد. سایر شرائط، اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج مي باشد و  شركت كنندگان بايد مدارك را پس ازخريد و اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهر شده تحويل نمايند. هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد . متن آگهي از طريق پرتال شهرداري انديمشك به آدرس WWW.ANDIMESHK.IR  قابل ملاحظه مي باشد.

شماره تماس : 42650224

 

امور قراردادها –شهرداري انديمشك

 اخرین اخبار
اخبار کشوری
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه