چهار شنبه 12 آذر 1393
کد خبر: 384
تعداد بازدید: 8172

آگهي مزايده عمومي

شهرداري انديمشك در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2376/ش/ش مورخ 5/6/93 شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به فروش مقداري آهن آلات اسقاطي و موجود در انبار و همچنین تعداد 8 عدد تانکر فرسوده انبار قیربا قیمت پایه کارشناسی هر کیلوگرم 000/11 ریالاز طريق مزايده عمومی اقدام نماید.

 

شهرداري انديمشك در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2376/ش/ش مورخ 5/6/93 شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به فروش مقداري آهن آلات اسقاطي و موجود در انبار و همچنین تعداد 8 عدد تانکر فرسوده انبار قیربا قیمت پایه کارشناسی هر کیلوگرم 000/11 ریالاز طريق مزايده عمومی اقدام نماید.

الف ) ميزان سپرده نقدي: متقاضيان مي بايست جهت شركت در مزايده نسبت به واريز مبلغ 000/000/50 ریال به حساب شماره  3/8703197/43/2113  شهرداری نزد بانک انصار  اقدام نمايند.

ب ) محل و مهلت دریافت  اسناد مزايده و قبول پیشنهادات : متقاضيان مي توانند از روز یک­شنبه مورخ 23/9/93 لغایت روز ­چهارشنبه مورخ 3/10/93 به امور قراردادها شهرداري انديمشك جهت دريافت اسناد مزايده و تسلیم پیشنهادات خود مراجعه نمايند.

پ) گشایش و خواندن پاكتهای پیشنهادی :  روز شنبه مورخ 6/10/93 رأس ساعت 12 ظهر مي باشد.

ج ) برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

د) برنده مزایده مکلف است پیش از انعقاد قرارداد برابر قیمت پیشنهادی ضمانت­نامه­ بانکی به شهرداری تسلیم نماید.

ذ) بديهي است شركت درمزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است . به پيشنهادات مخدوش، فاقد مدارك لازم و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد. سایر شرائط، اطلاعات و جزئیات مربوط به مزايده در اسناد مزايده درج مي باشد و  شركت كنندگان بايد مدارك را پس ازخريد و اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهر شده تحويل نمايند. هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد. متن آگهي از طريق پرتال شهرداري انديمشك به آدرس WWW.ANDIMESHK.IR  قابل ملاحظه مي باشد.

شماره تماس : 42640521

امور قراردادها شهرداري انديمشكاخرین اخبار
اخبار کشوری
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه