چهار شنبه 15 مرداد 1393
کد خبر: 335
تعداد بازدید: 6009

آگهي مزايده عمومي مرحله اول فروش 31 دستگاه ماشین¬آلات فرسوده و سالم شهرداری

آگهي مزايده عمومي مرحله اول

شهرداري انديمشك در نظر دارد به استناد مجوز شماره 903-ش-ش مورخ 8-10-1392شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به
فروش 31 دستگاه ماشین­آلات فرسوده و سالم شهرداری اعم از سبک و سنگین با مشخصات و قیمت پایه کارشناسی پیوست اسناد مزایده
از طريق مزايده عمومی اقدام نماید.

 

 

 

نوبت :تجدید

                   شماره :4981-2-18

آگهي مزايده عمومي مرحله اول

شهرداري انديمشك در نظر دارد به استناد مجوز شماره 903-ش-ش مورخ 8-10-1392شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به
فروش 31 دستگاه ماشین­آلات فرسوده و سالم شهرداری اعم از سبک و سنگین با مشخصات و قیمت پایه کارشناسی پیوست اسناد مزایدهاز طريق مزايده عمومی اقدام نماید.                                                                                                                                                                                      

الف ) ميزان سپرده نقدي: متقاضيان مي بايست جهت شركت در مزايده نسبت به واريز 5% درصد قيمت کل پايه به حساب شماره  14005068433  شهرداری نزد بانک مسکن مرکزی  اقدام نمايند.

ب ) متقاضیان می­بایست نسبت به تحویل فیش 5% سپرده واریزی در یک پاکت جداگانه به امور قراردادها شهرداری اقدام نمایند.

پ) محل و مهلت دریافت  اسناد مزايده و قبول پیشنهادات : متقاضيان مي توانند از روز ­شنبه مورخ 11/5/93لغایت روز دوشنبه
مورخ 20/5/93به امور قراردادها شهرداري انديمشك جهت دريافت اسناد مزايده و تسلیم پیشنهادات خود مراجعه نمايند.

ج ) گشایش و خواندن پاكتهای پیشنهادی :  روز سه­شنبه مورخ 21/5/93 رأس ساعت 12 ظهر مي باشد.

د) برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

ذ) بديهي است شركت درمزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است . به پيشنهادات مخدوش، فاقد مدارك لازم و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزئیات و شرائط مربوط به مزايده در اسناد مزايده درج مي باشد و  شركت كنندگان بايد مدارك را پس ازخريد و اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهر شده تحويل نمايند. هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد . متن آگهي از طريق پرتال شهرداري انديمشك به آدرس WWW.ANDIMESHK.IR  قابل ملاحظه مي باشد.

 

 

امور قراردادها –شهرداري انديمشك

 اخرین اخبار
اخبار کشوری
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه