چهار شنبه 28 خرداد 1393
کد خبر: 330
تعداد بازدید: 7649

آگهي مزايده عمومي مرحله تجدید نهالستان های شهرداری

 

 

نوبت : تجدید

   شماره :5630/2/18

آگهي مزايده عمومي مرحله تجدید

شهرداري انديمشك در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2763/3/ش مورخ 15/7/1389 شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به واگذاری نهالستان­های شهرداری با مشخصات و قیمت پایه کارشناسی ذیل به بخش خصوصیدر قالب عقد اجاره از طريق مزايده عمومی  اقدام نماید.

 

رديف

نشانی نهالستان

مساحت قطعه(مترمربع)

قیمت پایه اجاره به ریال از قرارهر ماه

1

مقبره شهدای گمنام

5600

000/000/3

2

میدان بار

30758

000/000/17

3

کشتارگاه دام

4276

000/000/3

4

جنب هتل بزرگ

11215

000/000/7

 

 

 

 

الف) محل دريافت اسنادمزايده: واحد امور قراردادهاي شهرداري انديمشك مي باشد.

ب ) ميزان سپرده نقدي: متقاضيان مي بايست جهت شركت در مزايده نسبت به واريز 5% درصد قيمت کل پايه  نهالستان مورد درخواست به حساب شماره  14005068433  نزد بانک مسکن مرکزی  اقدام نمايند.

ج ) مهلت دریافت  اسناد مزايده : متقاضيان مي توانند از روز چهار­شنبه مورخ 28/3/1393 لغایت روز یک­شنبه
مورخ 8/4/1393 به امور قراردادها  شهرداري انديمشك جهت دريافت اسناد مزايده مراجعه نمايند.

ذ ) بازگشايي پاكتهای پیشنهادی : روز ­دوشنبه 9/4/1393 رأس ساعت 12 ظهر مي باشد.

ر) سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزايده درج مي باشد و  شركت كنندگان بايد مدارك را پس ازخريد و اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهر شده تحويل نمايند. ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد . متن آگهي از طريق پرتال شهرداري انديمشك به آدرس WWW.ANDIMESHK.IR  قابل ملاحظه مي باشد. شماره تماس : 4220560

 

 

 اخرین اخبار
اخبار کشوری
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه