شنبه 17 اسفند 1392
کد خبر: 299
تعداد بازدید: 12001

آگهی مزایده پارکبان های سطح شهر

آگهي مزايده عمومي مرحله اول

شهرداري انديمشك در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5939/3/ش مورخ  1392/09/5   شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به واگذاری، پارکبان های سطح شهر با قیمت پایه کارشناسی ذیل در قالب عقد اجاره از طريق مزايده عمومی اقدام نماید .                                                                                                                                                                                        

رديف

شرح عمليات

قیمت پایه کارشناسی به ریال

 
 

1

پارکبان های سطح شهر

35/000/000 ریال

 

 

 

 

 

 

الف ) ميزان سپرده نقدي: متقاضيان مي بايست جهت شركت در مزايده نسبت به واريز 5% درصد قيمت کل پايه به حساب شماره  14005068433  شهرداری نزد بانک مسکن مرکزی  اقدام نمايند. ضمناً پرداخت هزینه چاپ آگهی و ارائه رسید آن در یک پاکت جداگانه الزامی است.

ب ) متقاضیان می­بایست نسبت به تحویل فیش 5% سپرده واریزی در یک پاکت جداگانه به امور قراردادها شهرداری اقدام نمایند.

پ) محل و مهلت دریافت  اسناد مزايده و قبول پیشنهادات : متقاضيان مي توانند از روز پنجشنبه مورخ   92/12/14 لغایت روز ­شنبه
مورخ 92/12/24به امور قراردادها شهرداري انديمشك جهت دريافت اسناد مزايده و تسلیم پیشنهادات خود مراجعه نمايند.

ج ) بازگشايي و قرائت پاكتهای پیشنهادی :  روز یکشنبه مورخ    92/12/25 راس  ساعت  12 ظهر مي باشد.

د) برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

ز) بديهي است شركت درمزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است . به پيشنهادات مخدوش، فاقد مدارك لازم و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و شرایط و جزئیات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج است و  شركت كنندگان بايد مدارك را پس ازخريد و اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهر شده تحويل نمايند. هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد .

شماره تماس : 4220560اخرین اخبار
اخبار کشوری
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه