جمعه 31 خرداد 1398          وب سایت رسمی شهرداری اندیمشک  
 
    شهرداری اندیمشک
Andimeshk Municipality
 
   

آگهي مزايده عمومي مرحله اول پیست ماشین کودکان واقع در پارک دولت

سه شنبه 08 بهمن 1392
دسته: مناقصات و مزایده ها
کد خبر: 279

آگهي مزايده عمومي مرحله اول پیست ماشین کودکان واقع در پارک دولت

<p>
	نوبت : اول<br />
	   شماره : 20267/2/18<br />
	آگهي مزايده عمومي مرحله اول<br />
	شهرداري انديمشك در نظر دارد به استناد مجوز شماره 524/ش/ش مورخ 11/10/1392 شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به اجاره عرصه پیست ماشین کودکان واقع در پارک دولت به ابعاد 250مترمربع با مشخصات و قیمت پایه کارشناسی ذیل در قالب عقد اجاره از طريق مزايده عمومی  اقدام نماید.<br />
	                                                                                                                                                                                         <br />
	رديف    شرح عمليات    قیمت پایه کارشناسی به ریال از قرار هرماه     قیمت کل پایه به ریال    <br />
	           <br />
	1    واگذاری و اجاره عرصه پیست ماشین کودکان واقع در پارک دولت برابر کروکی ترسیمی دفترفنی شهرداری    2500000     30000000<br />
	<br />
	الف ) ميزان سپرده نقدي: متقاضيان مي بايست جهت شركت در مزايده نسبت به واريز 5% درصد قيمت کل پايه به حساب شماره  14005068433  شهرداری نزد بانک مسکن مرکزی  اقدام نمايند. ضمناً پرداخت هزینه چاپ آگهی و ارائه رسید آن در یک پاکت جداگانه الزامی است.<br />
	ب ) متقاضیان می¬بایست نسبت به تحویل فیش 5% سپرده واریزی در یک پاکت جداگانه به امور قراردادها شهرداری اقدام نمایند.<br />
	پ) محل و مهلت دریافت  اسناد مزايده و قبول پیشنهادات : متقاضيان مي توانند از روز دوشنبه مورخ 7/11/92 لغایت روز چهارشنبه مورخ 16/11/92 به امور قراردادها  شهرداري انديمشك جهت دريافت اسناد مزايده و تسلیم پیشنهادات خود مراجعه نمايند.<br />
	ج ) بازگشايي و قرائت پاكتهای پیشنهادی :  روز شنبه مورخ 19/11/92 رأس ساعت 12 ظهر مي باشد.<br />
	د) برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.<br />
	ز) بديهي است شركت درمزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است . به پيشنهادات مخدوش، فاقد مدارك لازم و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزايده در اسناد مزايده درج مي باشد و  شركت كنندگان بايد مدارك را پس ازخريد و اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهر شده تحويل نمايند. هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد . متن آگهي از طريق پرتال شهرداري انديمشك به آدرس WWW.ANDIMESHK.IR  قابل ملاحظه مي باشد.<br />
	شماره تماس : 4220560<br />
	 </p>

نوبت : اول
   شماره : 20267/2/18
آگهي مزايده عمومي مرحله اول
شهرداري انديمشك در نظر دارد به استناد مجوز شماره 524/ش/ش مورخ 11/10/1392 شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به اجاره عرصه پیست ماشین کودکان واقع در پارک دولت به ابعاد 250مترمربع با مشخصات و قیمت پایه کارشناسی ذیل در قالب عقد اجاره از طريق مزايده عمومی  اقدام نماید.
                                                                                                                                                                                         
رديف    شرح عمليات    قیمت پایه کارشناسی به ریال از قرار هرماه     قیمت کل پایه به ریال    
           
1    واگذاری و اجاره عرصه پیست ماشین کودکان واقع در پارک دولت برابر کروکی ترسیمی دفترفنی شهرداری    2500000     30000000

الف ) ميزان سپرده نقدي: متقاضيان مي بايست جهت شركت در مزايده نسبت به واريز 5% درصد قيمت کل پايه به حساب شماره  14005068433  شهرداری نزد بانک مسکن مرکزی  اقدام نمايند. ضمناً پرداخت هزینه چاپ آگهی و ارائه رسید آن در یک پاکت جداگانه الزامی است.
ب ) متقاضیان می¬بایست نسبت به تحویل فیش 5% سپرده واریزی در یک پاکت جداگانه به امور قراردادها شهرداری اقدام نمایند.
پ) محل و مهلت دریافت  اسناد مزايده و قبول پیشنهادات : متقاضيان مي توانند از روز دوشنبه مورخ 7/11/92 لغایت روز چهارشنبه مورخ 16/11/92 به امور قراردادها  شهرداري انديمشك جهت دريافت اسناد مزايده و تسلیم پیشنهادات خود مراجعه نمايند.
ج ) بازگشايي و قرائت پاكتهای پیشنهادی :  روز شنبه مورخ 19/11/92 رأس ساعت 12 ظهر مي باشد.
د) برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
ز) بديهي است شركت درمزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است . به پيشنهادات مخدوش، فاقد مدارك لازم و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزايده در اسناد مزايده درج مي باشد و  شركت كنندگان بايد مدارك را پس ازخريد و اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهر شده تحويل نمايند. هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد . متن آگهي از طريق پرتال شهرداري انديمشك به آدرس WWW.ANDIMESHK.IR  قابل ملاحظه مي باشد.
شماره تماس : 4220560
 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه