سه شنبه 08 بهمن 1392
کد خبر: 279
تعداد بازدید: 8185

آگهي مزايده عمومي مرحله اول پیست ماشین کودکان واقع در پارک دولت

نوبت : اول
   شماره : 20267/2/18
آگهي مزايده عمومي مرحله اول
شهرداري انديمشك در نظر دارد به استناد مجوز شماره 524/ش/ش مورخ 11/10/1392 شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به اجاره عرصه پیست ماشین کودکان واقع در پارک دولت به ابعاد 250مترمربع با مشخصات و قیمت پایه کارشناسی ذیل در قالب عقد اجاره از طريق مزايده عمومی  اقدام نماید.
                                                                                                                                                                                         
رديف    شرح عمليات    قیمت پایه کارشناسی به ریال از قرار هرماه     قیمت کل پایه به ریال    
           
1    واگذاری و اجاره عرصه پیست ماشین کودکان واقع در پارک دولت برابر کروکی ترسیمی دفترفنی شهرداری    2500000     30000000

الف ) ميزان سپرده نقدي: متقاضيان مي بايست جهت شركت در مزايده نسبت به واريز 5% درصد قيمت کل پايه به حساب شماره  14005068433  شهرداری نزد بانک مسکن مرکزی  اقدام نمايند. ضمناً پرداخت هزینه چاپ آگهی و ارائه رسید آن در یک پاکت جداگانه الزامی است.
ب ) متقاضیان می¬بایست نسبت به تحویل فیش 5% سپرده واریزی در یک پاکت جداگانه به امور قراردادها شهرداری اقدام نمایند.
پ) محل و مهلت دریافت  اسناد مزايده و قبول پیشنهادات : متقاضيان مي توانند از روز دوشنبه مورخ 7/11/92 لغایت روز چهارشنبه مورخ 16/11/92 به امور قراردادها  شهرداري انديمشك جهت دريافت اسناد مزايده و تسلیم پیشنهادات خود مراجعه نمايند.
ج ) بازگشايي و قرائت پاكتهای پیشنهادی :  روز شنبه مورخ 19/11/92 رأس ساعت 12 ظهر مي باشد.
د) برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
ز) بديهي است شركت درمزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است . به پيشنهادات مخدوش، فاقد مدارك لازم و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزايده در اسناد مزايده درج مي باشد و  شركت كنندگان بايد مدارك را پس ازخريد و اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهر شده تحويل نمايند. هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد . متن آگهي از طريق پرتال شهرداري انديمشك به آدرس WWW.ANDIMESHK.IR  قابل ملاحظه مي باشد.
شماره تماس : 4220560
 اخرین اخبار
اخبار کشوری
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه