شنبه 21 دی 1392
کد خبر: 274
تعداد بازدید: 7673

مزايده عمومي جایگاه CNG کوی جمهوری

شهرداري انديمشك در نظر دارد به استناد مجوز شماره 112/ش/ش مورخ 20/9/92 شوراي اسلامي شهر ،
بهره¬برداری جایگاه CNG کوی جمهوری جنب میدان بسیج را با اجاره بهاء پایه کارشناسی به شرح ذیل با رعایت تشریفات قانونی مزايده عمومي واگذار نمايد. بدينوسيله از شرکت¬های مجاز مورد تأئید شرکت پخش فرآورده¬های نفتی واجد شرايط جهت شركت در مزايده دعوت بعمل مي آيد:
عرضه و فروش گاز طبيعي فشرده CNG   به خودروهاي گاز سوز با استفاده از تجهيزات منصوبه در جايگاه به همراه نگهداشت و تعميرات     130000000    12ماه    78000000
1 ـ  محل دريافت اسنادمزايده: واحد امور قرارداد  شهرداري انديمشك مي باشد.
2ـ ميزان سپرده نقدي: متقاضيان مي بايست جهت شركت در مزايده نسبت به واريز 5% درصد قيمت کل پايه به حساب شماره  14005068433  شهرداری نزد بانک مسکن مرکزی  اقدام نمايند. ضمناً پرداخت هزینه چاپ آگهی و ارائه رسید آن در یک پاکت جداگانه الزامی است.
3ـ  متقاضیان می¬بایست نسبت به تحویل فیش 5% سپرده واریزی در یک پاکت جداگانه به امور قراردادها شهرداری اقدام نمایند.
4ـ  مهلت دریافت  اسناد مزايده : متقاضيان مي توانند از روز شنبه  مورخ   21/10/92 لغایت روزدوشنبه  مورخ   30/10/92 به امور قراردادها  شهرداري انديمشك جهت دريافت اسناد مزايده مراجعه نمايند.
5ـ  زمان و محل قبول و تسليم پيشنهادات :  متقاضیان می¬بایست پیشنهادات خود را در روز شنبه  مورخ   21/10/92 لغایت روز دوشنبه  مورخ    30/10/92 به امور قراردادها شهرداری اندیمشک تحویل نمایند.
6ـ  بازگشايي و خواندن پاكتهای پیشنهادی :  روز سه شنبه مورخ    1/11/92 رأس ساعت 12 ظهر مي باشد.
7ـ  برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
8ـ  بديهي است شركت درمزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است . به پيشنهادات مخدوش، فاقد مدارك لازم و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزئیات و شرائط مربوط به مزايده در اسناد مزايده درج مي باشد و  شركت كنندگان بايد مدارك را پس ازخريد و اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهر شده تحويل نمايند. هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد . متن آگهي از طريق پرتال شهرداري انديمشك به آدرس WWW.ANDIMESHK.IR  قابل ملاحظه
مي باشد.
شماره تماس :4220560

 اخرین اخبار
اخبار کشوری
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه