یک شنبه 17 آذر 1392
کد خبر: 273
تعداد بازدید: 8249

آگهی مزایده عمومی 22 قطعه زمین کوی امیر


نوبت : اول
                شماره : 17185-2-18
آگهي مزايده عمومي مرحله دوم
شهرداري انديمشك در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5835-3-ش مورخ 4-3-92 شوراي محترم اسلامي شهر تعداد 22 قطعه زمين باكاربري خدمات شهري واقع در كوي امير جنب میدان بسیج ( قسمتي از پلاك ثبتي 28281-9 ) را طبق قيمت پايه كارشناسي به شرح ذیل از طريق مزايده بفروش برساند .    
                                                                                                                                                                 
ردیف    شرح    کاربری    مقدار عرصه(مترمربع)    قیمت هر مترمربع عرصه(ریال)    قیمت کل(ریال)
1    قطعه شماره 1    خدمات شهری    41/42    13000000    538460000
2    قطعه شماره 2    خدمات شهری    40    13000000    520000000
3    قطعه شماره 3    خدمات شهری    40    13000000    520000000
4    قطعه شماره 4    خدمات شهری    40    13000000    520000000
5    قطعه شماره 5    خدمات شهری    40    13000000    520000000
6    قطعه شماره 6    خدمات شهری    40    13000000    520000000
7    قطعه شماره 7    خدمات شهری    40    13000000    520000000
8    قطعه شماره 8    خدمات شهری    40    13000000    520000000
9    قطعه شماره 9    خدمات شهری    40    13000000    520000000
10    قطعه شماره 10    خدمات شهری    40    13000000    520000000
11    قطعه شماره 11    خدمات شهری    40    13000000    520000000
12    قطعه شماره 12    خدمات شهری    38/05    13000000    494650000
13    قطعه شماره 13    خدمات شهری    35/68    13000000    463840000
14    قطعه شماره 14    خدمات شهری    38/46    13000000    499980000
15    قطعه شماره 15    خدمات شهری    40    13000000    520000000
16    قطعه شماره 16    خدمات شهری    60/05    13000000    780650000
17    قطعه شماره 17    خدمات شهری    450/06    10000000    4500600000
18    قطعه شماره 18    خدمات شهری    449/91    10000000    4499100000
19    قطعه شماره 19    خدمات شهری    445/8    10000000    4458000000
20    قطعه شماره 20    خدمات شهری    441/68    10000000    4416800000
21    قطعه شماره 21    خدمات شهری    437/57    10000000    4375700000
22    قطعه شماره 22    خدمات شهری    302/6    10000000    3026000000
جمع کل    33773780000


الف ) محل دريافت اسنادمزايده: واحد امور قراردادهاي شهرداري انديمشك مي باشد.
ب ) ميزان سپرده نقدي: متقاضيان مي بايست جهت شركت در مزايده نسبت به واريز 5% درصد قيمت کل پايه هر قطعه به حساب جاری شماره  14005068433  نزد بانک مسکن مرکزی  اقدام نمايند. ضمناً پرداخت هزینه چاپ آگهی و ارائه رسید آن در یک پاکت جداگانه الزامی است.
پ ) متقاضیان می¬بایست نسبت به تحویل فیش 5% سپرده واریزی در یک پاکت جداگانه به امور قراردادها شهرداری اقدام نماید.
ج ) مهلت دریافت  اسناد مزايده : متقاضيان مي توانند از روز یکشنبه مورخ 17-9-92 لغایت روز سه¬شنبه مورخ 26-9-92 به امور قراردادها  شهرداري انديمشك جهت دريافت اسناد مزايده مراجعه نمايند.
د ) زمان و محل تسليم و قبول پيشنهادات :  متقاضیان می¬بایست پیشنهادات خود را در روز یکشنبه مورخ 17-9-92 لغایت روز سه¬شنبه مورخ 26-9-92 به امور قراردادها شهرداری اندیمشک تحویل نماید.
ذ ) بازگشايي و قرائت پاكتهای پیشنهادی :  روز چهارشنبه مورخ 27-9-92 رأس ساعت 12 ظهر مي باشد.
ر) برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
ز ) بديهي است شركت درمزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است . به پيشنهادات مخدوش، فاقد مدارك لازم و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزايده در اسناد مزايده درج مي باشد و  شركت كنندگان بايد مدارك را پس ازخريد و اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهر شده تحويل نمايند. هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد . متن آگهي از طريق پرتال شهرداري انديمشك به آدرس WWW.ANDIMESHK.IR  قابل ملاحظه مي باشد.اخرین اخبار
اخبار کشوری
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه