یک شنبه 20 مرداد 1392
کد خبر: 248
تعداد بازدید: 5635

آگهي مزايده عمومي محل پارک بادی کوی نیرو

نوبت : دوم
    شماره : 9971-2-18
آگهي مزايده عمومي
شهرداري انديمشك در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 5773-3-ش مورخ 11-2-92 شورای محترم اسلامی شهر اندیمشک نسبت به اجاره محل جهت پارک بادی واقع در کوی جمهوری به قیمت پایه از قرار هر ماه مبلغ 4500000 ریال  به مدت یک سال خورشیدی از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی اقدام  نماید. بدينوسيله از اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط جهت شركت در مزايده دعوت بعمل مي آيد:

الف ) محل دريافت اسنادمزايده: واحد امور قراردادهاي شهرداري انديمشك مي باشد.
ب ) ميزان سپرده نقدي: متقاضيان مي بايست جهت شركت در مزايده نسبت به واريز 5% درصد قيمت کل پايه به میزان 2700000 ریال به حساب جاری شماره  14005068433  نزد بانک مسکن مرکزی  اقدام نمايد .
پ )متقاضیان می¬بایست نسبت به تحویل فیش 5% سپرده واریزی در یک پاکت جداگانه به امور قراردادها شهرداری اقدام نماید.
ج ) مهلت دریافت  اسناد مزايده : متقاضيان مي توانند از روزدو¬شنبه مورخ 21-5-1392 لغایت روز پنجشنبه
مورخ 31-5-1392 به امور قراردادها  شهرداري انديمشك جهت خرید و دريافت اسناد مزايده مراجعه نمايند.
د ) زمان و محل تسليم و قبول پيشنهادات :  متقاضیان می¬بایست پیشنهادات خود را روز دو¬شنبه مورخ 21-5-1392 لغایت روز پنجشنبه مورخ  31-5-1392 به امور قراردادها شهرداری اندیمشک تحویل نماید.
ذ ) بازگشايي و قرائت پاكتهای پیشنهادی : روز شنبه 2-6-1392 رأس ساعت 12 ظهر مي باشد.
ر) برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
ز ) بديهي است شركت درمزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است . به پيشنهادات مخدوش، فاقد مدارك لازم و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد. مشروح شرايط مزايده در اسناد مزايده درج مي باشد و  شركت كنندگان بايد مدارك را پس ازخريد و اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهر شده تحويل نمايند. ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد . متن آگهي از طريق پرتال شهرداري انديمشك به آدرس WWW.ANDIMESHK.IR  قابل ملاحظه مي باشد.
                                                                                             
                                 
امور قراردادها – شهرداري انديمشك
 اخرین اخبار
اخبار کشوری
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه