یک شنبه 20 مرداد 1392
کد خبر: 246
تعداد بازدید: 5059

آگهي مزايده عمومي مرحله اول 6 قطعه زمین با کاربری اداری کوی نیروشهرداري انديمشك در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5886-3-ش مورخ 5-3-1392 شوراي محترم اسلامي شهر
تعداد 6 قطعه زمين باكاربري اداري  واقع در كوي نيرو (جمهوري اسلامي)  ( قسمتي از پلاك ثبتي 21818-9 ) را طبق قيمت پايه كارشناسي  از طريق مزايده بفروش برساند .

رديف                       شرح عمليات
    
1    6 قطعه زمين باكاربري اداري واقع در كوي نيرو (جمهوري اسلامي) به شرح ذیل می¬باشد

رديف    شماره قطعه        مساحت هر قطعه – متر مربع    قيمت پايه از قرار هر متر مربع ريال        قیمت کل پایه جمعاً به ارزش ريال
1    اول            230            7000000            1610000000
2    دو            230            7000000            1610000000    
3    سه            230            7000000                                1610000000            
4    چهار            230            7000000                                1610000000
5    پنج            280            8000000                                2240000000
6    شش            191            6500000                                12415000000الف ) محل دريافت اسنادمزايده: واحد امور قراردادهاي شهرداري انديمشك مي باشد.
ب ) ميزان سپرده نقدي: ميزان سپرده نقدي: متقاضيان مي بايست جهت شركت در مزايده نسبت به واريز 5% درصد قيمت کل پايه هر قطعه به حساب جاری شماره  14005068433  نزد بانک مسکن مرکزی  اقدام نمايد .
پ ) متقاضی می¬بایست نسبت به تحویل فیش 5% سپرده واریزی در یک پاکت جداگانه به امور قراردادها شهرداری اقدام نماید.
ج ) مهلت دریافت  اسناد مزايده : متقاضيان مي توانند از روز دو ¬شنبه 21-5-1392 لغایت روز پنج¬شنبه 31-5-1392 به امور قراردادها  شهرداري انديمشك جهت دريافت اسناد مزايده مراجعه نمايند.
د ) زمان و محل تسليم و قبول پيشنهادات :  متقاضیان می¬بایست پیشنهادات خود را در روز دو ¬شنبه مورخ 21-5-1392 لغایت روز پنجشنبه مورخ 31-5-92 به امور قراردادها شهرداری اندیمشک تحویل نماید.
ذ ) بازگشايي و قرائت پاكتهای پیشنهادی :  شنبه 2-6-1392 رأس ساعت 12 ظهر مي باشد.
ر) برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
ز ) بديهي است شركت درمزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است . به پيشنهادات مخدوش، فاقد مدارك لازم و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد. مشروح شرايط مزايده در اسناد مزايده درج مي باشد و  شركت كنندگان بايد مدارك را پس ازخريد و اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهر شده تحويل نمايند. ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد . متن آگهي از طريق پرتال شهرداري انديمشك به آدرس WWW.ANDIMESHK.IR  قابل ملاحظه مي باشد.
 اخرین اخبار
اخبار کشوری
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه