سه شنبه 01 مرداد 1392
کد خبر: 238
تعداد بازدید: 6926

مناقصه عمومي تامين نيروي انساني

  
8680/2/18
                                                          آگهی مناقصه عمومی مرحله اول                                                   نوبت دوم
شهرداری اندیمشک در نظر دارد تامین نیروی انسانی (بخش خدمات) را برابر مصوبه شماره 3/5893/ش مورخ 92/4/10شورای اسلامی شهر از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای ذیصلاح واگذار نماید. لذا مقتضی است نازلترین قیمت پیشنهادی خود را بر اساس حداقل حقوق و مزایایی که از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور برابر مقررات هر ساله اعلام میگردد را با احتساب درصد سود یا کارمزد و با آنالیز و تفکیک کلیه ارقام کتباً با مهر و امضاء اعلام نمائید.
شرح عملیات و مشخصات فنی تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به تعداد تقریبی 450 نفر نیروی انسانی در واحدهای مختلف خدماتی و بر اساس قانون کار آنالیز و تفکیک کلیه حقوق و مزایای ماهیانه درصد حقوق و مزایای قانونی اضافه کاری، تعطیل کاری، نوبت کاری ، حق لباس، حق اولاد، ارزاق ( بن کارگری)،مرخصی، سنوات و عیدی و پاداش با توجه به حقوق و مزایای برابر دستورالعمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور.
1-    مهلت دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان از روز پنج شنبه مورخ 92/5/3لغایت روز شنبه مورخ 92/5/12به امور قراردادها شهرداری اندیمشک جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند.
2-    متقاضیان می¬بایست بابت خرید اسناد مناقصه مبلغ 100/000ریال به حساب شماره 010581437009 شهرداری نزد بانک ملی واریز نمایند
3-    متقاضیان می¬بایست 5 درصد مبلغ کل برآورد معادل 3/898/687/200 ریال را به صورت وجه نقد به عنوان سپرده به حساب شماره 14005068433 شهرداری نزد بانک مسکن مرکزی اندیمشک واریز و فیش مربوطه را جداگانه تحویل امور قراردادها شهرداری نمایند یا ضمانت نامه یا اسناد خزانه معتبر معادل 5% درصد سپرده را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 12/5/92 به همراه قیمت پیشنهادی خود به امور قراردادها شهرداری اندیمشک تحویل نمایند.
-    تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادی : روز یکشنبه مورخ 92/5/13رأس ساعت 12 ظهر می¬باشد.
-    برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-    شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است . به پيشنهادات مخدوش، فاقد مدارك لازم و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به موضوع مناقصه در اسناد مناقصه درج مي باشد و  شركت كنندگان بايد مدارك را پس ازخريد و اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهر شده تحويل نمايند. ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .اخرین اخبار
اخبار کشوری
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه