دوشنبه 10 تیر 1392
کد خبر: 225
تعداد بازدید: 5163

آگهي تجدید مزايده عمومي کوی نیرو

آگهي تجدید مزايده عمومي
شهرداري انديمشك در نظر دارد به استناد مجوز شماره 3/5886/ش مورخ 1392/3/5شوراي محترم اسلامي شهر تعداد 10 قطعه زمين باكاربري اداري  واقع در كوي نيرو (جمهوري اسلامي)  ( قسمتي از پلاك ثبتي 9/21818) را طبق قيمت پايه كارشناسي  از طريق مزايده بفروش برساند .
                                                                                                                                                                                        
رديف    شماره قطعه    مساحت هر قطعه – متر مربع    قيمت پايه از قرار هر متر مربع ريال    قیمت کل پایه جمعاً به ارزش ريال
1    هفتم          193                       6500000           1254500000
2    هشتم     195    7000000                1365000000
3    نهم    215    7000000                1505000000
4    دهم    227    6500000                1475500000
5    يازدهم    207    6000000                1242000000
6    دوازدهم    209    6000000                1254000000
7    سيزدهم    210    6000000                1260000000
8    چهاردهم    218    6000000                1308000000
9    پانزدهم    218    6000000                1308000000
10    شانزدهم    443    5500000                2436500000

الف ) محل دريافت اسنادمزايده: واحد امور قراردادهاي شهرداري انديمشك مي باشد.
ب ) ميزان سپرده نقدي: متقاضي مي بايست جهت شركت در مزايده نسبت به واريز 5% درصد قيمت پايه به حساب سپرده شماره  0105812868004 شهرداري انديمشك  نزد بانك ملي اقدام نمايد .
پ ) متقاضی می¬بایست نسبت به تحویل فیش 5% سپرده واریزی در یک پاکت جداگانه به امور قراردادها شهرداری اقدام نماید.
ج ) مهلت تسليم  اسناد مزايده : متقاضيان مي توانند از روز سه شنبه 1392/4/11لغایت 1392/4/20به امور قراردادها  شهرداري انديمشك جهت دريافت اسناد مزايده مراجعه نمايند.
د ) زمان و محل تسليم و قبول پيشنهادات :  متقاضیان می¬بایست پیشنهادات خود را در روز پنجشنبه تاریخ 1392/4/20
به امور قراردادها شهرداری اندیمشک تحویل نماید.
ذ ) بازگشايي و قرائت پاكتهای پیشنهادی : يكشنه 1392/4/22رأس ساعت 12 ظهر مي باشد.
ر) برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
ز ) بديهي است شركت درمزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است . به پيشنهادات مخدوش، فاقد مدارك لازم و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد. مشروح شرايط مزايده در اسناد مزايده درج مي باشد و  شركت كنندگان بايد مدارك را پس ازخريد و اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهر شده تحويل نمايند. ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد . متن آگهي از طريق پرتال شهرداري انديمشك به آدرس WWW.ANDIMESHK.IR  قابل ملاحظه مي باشد.اخرین اخبار
اخبار کشوری
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه