شنبه 18 خرداد 1392
کد خبر: 211
تعداد بازدید: 6133

آگهی مزایده 9 قطعه زمین کوی امیر

نوبت : دوم
   شماره :
آگهي مزايده عمومي
شهرداري انديمشك در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5835-3-ش مورخ 4-3-1392 شوراي محترم اسلامي شهر تعداد 9 قطعه زمين باكاربري خدمات شهري واقع در كوي امير ( قسمتي از پلاك ثبتي 28281-9 ) را طبق قيمت پايه كارشناسي  از طريق مزايده بفروش برساند .
رديف                            شرح عمليات                                                         ميزان مبلغ سپرده نقدي (ريال)
1    9 قطعه زمين باكاربري خدمات شهري واقع در كوي امير                                5% درصد قيمت پايه


رديف    شماره قطعه    مساحت هر قطعه – متر مربع          پايه از قرار هر متر مربع ريال                                 جمعا به ارزش ريال    
1                     4-456            8000000                3651200000
2    دوم            5-435            6000000                2613000000
3    سوم            8-488            6000000                2932800000
4    چهارم            5-522            6000000                3135000000
5    پنجم            6-355            7000000                2489200000
6    ششم            1-449            7500000                3368250000
7    هفتم            4-454            5000000                2272000000
8    هشتم            4-454            5000000                2272000000
9    نهم               768            5000000                  3840000000الف ) محل دريافت اسنادمزايده: واحد امور قراردادهاي شهرداري انديمشك مي باشد.
ب ) ميزان سپرده نقدي: متقاضي مي بايست جهت شركت در مزايده نسبت به واريز 5% درصد قيمت پايه به حساب سپرده شماره  0105812868004 شهرداري انديمشك  نزد بانك ملي اقدام نمايد .
ج ) مهلت دريافت  اسناد مزايده : متقاضيان مي توانند ازمورخه 18-3-1392 ظرف مدت يك هفته به امور قراردادها  شهرداري انديمشك جهت دريافت اسناد مزايده مراجعه نمايند.
د ) زمان و محل تسليم پاكات قبول پيشنهادات :  متقاضيان مي بايست پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداري روز شنبه  مورخ 25-3-1392 به امور اداري دبيرخانه مركزي شهرداري انديمشك تحويل نمايند و رسيد  دريافت  كنند .
ذ ) قرائت بازگشايي پاكات : يكشنبه 26-3-1392 رأس ساعت 12 ظهر دفتر مركزي شهرداري انديمشك مي باشد.
ر) برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
ز ) بديهي است شركت درمزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است . به پيشنهادات مخدوش، فاقد مدارك لازم و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد. مشروح شرايط مزايده در اسناد مزايده درج مي باشد و  شركت كنندگان بايد مدارك را پس ازخريد و اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهر شده تحويل نمايند. ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد .       
امور قراردادها – شهرداري انديمشكاخرین اخبار
اخبار کشوری
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه