چهار شنبه 21 فروردین 1392
کد خبر: 208
تعداد بازدید: 4301

آگهی مزایده راه اندازی بازی ترامبولین در پارک دولت

نوبت : اول
آگهي مزايده عمومي
شهرداري انديمشك در نظر دارد واگذاري ذيل را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. بدينوسيله از اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط جهت شركت در مزايده دعوت بعمل مي آيد:

رديف    شرح عمليات                                    مدت انجام خدمات                  ميزان مبلغ سپرده نقدي (ريال)
           
1          راه اندازي بازي ترامبولين در پارك دولت               12ماه                                           18000000
الف ) مدت انجام خدمات : 12ماه  
ب ) محل ارايه خدمات : راه اندازي بازي ترامبولين در پارك دولت  
ج ) محل دريافت اسناد: امور قراردادها – شهرداري انديمشك
د ) محل ارائه پاكات قبول پيشنهادات : دبيرخانه مركزي شهرداري انديمشك
ذ ) ميزان سپرده نقدي و شماره حساب : مبلغ 18000000ريال جهت  واريز به حساب جاري سپرده شهرداري
 به شماره 0105812868004 نزد بانك ملي
ز ) مهلت تحويل گرفتن اسناد از امور قراردادها : پايان وقت اداري چهارشنبه مورخ 21-1-1392
ج) پيشنهادات واصله :  تا پايان وقت اداري چهارشنبه مورخ 28-1-1392
خ) قرائت بازگشايي پاكات : شنبه 31-1-1392رأس ساعت 12 ظهر
بديهي است شركت درمزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .به پيشنهادات مخدوش، فاقد مدارك لازم و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد. مشروح شرايط مزايده در اسناد درج مي باشد كه شركت كنندگان بايد مدارك را پس ازخريد و اخذ با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت هاي لاك و مهر شده تحويل نمايند. ضمناً هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد .امورقراردادهاشهرداري انديمشكاخرین اخبار
اخبار کشوری
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه